صفحه اصلی آذربایجان اعتراضات دوم مرداد آذربایجان؛ آزادی موقت ۵ تن از فعالین آذربایجانی