صفحه اصلی آذربایجان اعتراضات ٢ مرداد آذربایجان؛ حکم قطعی امیر ستاری تغییر کرد