صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی اعتراض به مثابه یک تبلیغ