صفحه اصلی اخبارجهان انتقال گروهی دیگر از تورک‌های آهیسکا از اوکراین به ترکیه