صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی انحراف روز جهانی زن از اهداف اصلی توسط مافیای قدرت ها و رسانه ها