صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی اندیشه تخریب زا و پوپولیستی نتیجه خودشیفتگی می باشد