صفحه اصلی آذربایجان اول مهر و دروغی با عنوان “میهن خویش را کنیم آباد”