صفحه اصلی آذربایجان ایران؛ لغتی کاملا تورکی بوده و هیچ ارتباطی با کلمات جعلی آریا و آرین ندارد/دکتر اختیار بخشی