صفحه اصلی حقوق بشرفاشیستها, نژاد پرستها - Fascists, Racists ایرانشهر یا تاریخِ طبیعیِ شاهنشاهی