صفحه اصلی آذربایجان با افزایش 15 درصدی یک هزار و 383 فقره تصادف در محورهای استان زنجان روی داده است