صفحه اصلی اخباراجتماعی با شدت گرفتن اعتراضات، سرعت اینترنت در ایران قطع می‌شود