صفحه اصلی آذربایجان با گذشت و بخشش اولیای دم، زندانی محکوم به قصاص در اورمیه از چوبه دار رهایی یافت