صفحه اصلی آذربایجان بودجه «فرهنگستان زبان فارسی» ۹۳ برابر بودجه «احیا دریاچه اورمیه» تعیین شد