صفحه اصلی مقالاتادبیات بولود قاراچورلو (سهند)«ماحمود آغا»