صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی بَییم قالا (زاب) سو، یۏخسا «اورانیوم» تونئلی؟..!