صفحه اصلی حقوق بشر بیم و امیدهای یک آمار و رتبه دومی که به د ل نمی چسبد