صفحه اصلی آذربایجان تاراج معادن آذربایجان؛ درگیری اهالی روستای «یولقون آغاج» تکاب با معدنکاران اصفهانی