صفحه اصلی آذربایجان تاراج معادن و منابع آذربایجان توسط دولت مرکزی ایران عمری به قدمت یک قرن دارد و مجتمع مس سونگون با اینکه در روی کاغذ «مس آذربایجان» نامیده شده