صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی تجمیع اضداد در سیاست ترکیه برای نیل به اهداف انسانی در مقیاس جهانی