صفحه اصلی آذربایجان تحریمها، سرپوشی بر ناکارآمدی ها و اهداف موزیانه حکام تهران/بهزاد جدی