صفحه اصلی حقوق بشرفاشیستها, نژاد پرستها - Fascists, Racists تحقیر و تمسخر لهجه تورکی مخاطب توسط امیرعباس فخرآور فاشیست + فیلم