صفحه اصلی آذربایجان تراکتور آذربایجان در مالکیت زنوزی باقی می‌ماند