صفحه اصلی آذربایجان نماینده تبریز: شرکت مس زیر بار بدهی باشگاه تراکتور نمی رود