صفحه اصلی آذربایجان «ترک» یک مفهوم نژادی نیست/پرویز شاهمرسی همه کسانی که در جهان به عنوان «ترک» شناخته می شوند و یا خود را به این عنوان می شناسانند