صفحه اصلی آذربایجان تشنج در مراسم تجلیل از بازنشستگان در تبریز