صفحه اصلی جهان تورکتورکان قاشقایی تصمیم اداره جهاد کشاورزی اصفهان برای تخریب ۱۵۰ خانه روستایی تورک‌های قاشقایی