صفحه اصلی حقوق بشر تلاش سلطنت طلبان برای تطهیر تاریخ سیاه و تباه پهلوی – دکتر فرزاد صمدلی