صفحه اصلی آذربایجان تهران در حمایت از فعالین ملی و محبوس آزربایجانی؛ پوستر باران گردید