صفحه اصلی آذربایجان تورکی، زبان رایج اورمیه و مخالفان آن