صفحه اصلی آذربایجان توزیع کیسه‌ زباله ویژه پسماندهای نذری در میان هیئات عزاداری و دسته‌جات حسینی در تبریز