صفحه اصلی آذربایجان تیکان تپه هم حماسه آفرید: لیست نهایی منتخبین شورای شهر تیکان تپه (تکاب)