صفحه اصلی مقالات اولین سفر شاه و ثریا به شوروی/علی مرادی مراغه ای