صفحه اصلی آذربایجان جمعیت ارک «نقض حقوق بشر» در آذربایجان جنوبی را به سازمان ملل گزارش داد