صفحه اصلی آذربایجان حاجی‌اف: با اخبار دروغین، واقعیت اشغال‌گری ارمنستان وارونه نشان داده شد