صفحه اصلی آذربایجان حماسه شیراق و حماسه تومروس/پرویز شاهمرسی «شیراق» یکی از حماسه های ترکان است