صفحه اصلی اخبار حمله‌های جدید به تورک‌های هزاره ادامه سیر تاریخی هزاره‌ستیزی است؟