صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی حمکرانی نمادهای تاریخی در طراحی مجدد دیپلماسی برای صلح و توسعه جهانی