صفحه اصلی آذربایجان خرید و فروش طلا در بازار تبریز متوقف شد