صفحه اصلی حقوق بشر خشک شدن دریاچه، خاطرات یک نسل را نابود می کند