صفحه اصلی مقالات خشک شدن دریاچه اورمیه یکی از نقاط عطف تاریخی آذربایجان است، نه فراموش پذیر است و نه قابل تحریف