صفحه اصلی آذربایجان در اعتراض به تبعیضات؛ قهرمان تورک کاراته جهان، از تیم ملی ایران کنار کشید