صفحه اصلی آذربایجان دفاع باریش مانچو از آتاتورک و دیگر شخصیت های تورک در تلویزیون فرانسه/شاهین مرادی