صفحه اصلی آذربایجان دفاع کواکبیان از سخنان نژادپرستانه وزیر آموزش و پرورش + فیلم