صفحه اصلی آذربایجان دولت آلمان: قاراباغ بخشی از جمهوری آذربایجان است