صفحه اصلی آذربایجان دیدار جمعی از فعالین ملی مدنی شهر اردبیل با افشار محب