صفحه اصلی آذربایجان دیوار‌ نوشته مفهومی‌ در اردبیل؛ “این‌ مشت خدایان سومری‌ است، مشت‌ گیلگمیش”