صفحه اصلی آذربایجان رئیس اتاق بازرگانی تبریز خبر داد: سفر ۵۲ کشور اسلامی در سال ۲۰۱۸ به تبریز