صفحه اصلی آذربایجان رئیس پژوهشکده آرتمیا: آرتمیا در دریاچه ارومیه به صفر رسید