صفحه اصلی اخباراجتماعی راه اندازی کمپین سراسری برای کمک به مردم افغانستان در ترکیه