صفحه اصلی آذربایجان زبان غیرفارس‌زبانان بصورت «۲ واحد اختیاری» در «پایه‌های هفتم و دهم» آموزش داده خواهد شد